O ateliéri

Prvotná forma ateliéru sa datuje na rok 1990 – Ing. arch. Magdaléna Mizeráková – MAPIK / fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona/, z ktorej v roku 2000 vznikol ateliér M.I.TECH, spol. s. r. o. a v tejto podobe pracuje dodnes.

V priebehu architektonickej praxe sa vyprofiloval do spoločnosti, ktorá zabezpečuje komplexné architektonické a inžinierske služby v rámci pozemných stavieb, pokrývajúc všetky druhy a stupne predprojektovej i projektovej prípravy, ako i realizačnej a porealizačnej fázy výstavby stavieb.

V tvorbe ateliéru prevláda riešenie novostavieb i rekonštrukcií rodinných, bytových domov, občianskych stavieb a území kultúrneho, športovo-rekreačného, komerčného i administratívneho využitia.

Súčasťou poskytovaných služieb je riešenie interiérov jestvujúcich i novonavrhovaných stavieb od návrhu po realizáciu v rozsahu podľa požiadaviek investora, s tvorbou jedinečných dizajnových interiérových prvkov realizovaných overenými spolupracujúcimi realizačnými firmami.

V rámci služieb pre komerčných investorov poskytujeme tvorbu loga, redizajn loga, návrh reklamných zariadení od štúdie po jej realizáciu vrátane inžinierskej činnosti v priebehu schvaľovacieho procesu.

Služby

Predprojektová príprava stavby

 • príprava zámeru investora,
 • analýza dotknutého územia,
 • inžiniersko-investorská príprava územia so zabezpečením geologického prieskumu,radónového prieskumu,
 • topografické zameranie územia, ochranné pásma, rešerš plánovanej výstavby v okolí
 • koncepty a varianty riešenia územia,overovacie štúdie
 • predrokovania s dotknutými orgánmi podľa zložitosti stavby a územia/ochranné pásma,záujmy štátu, napojenie na dopravnú sieť, ústav pamiatkovej starostlivosti, posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie-EIA, …/

 

Projektová príprava stavby

 • dokumentácia na územné konanie
 • dokumentácia na stavebné povolenie
 • realizačná dokumentácia
 • dokumentácia na výber dodávateľa-tender
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby

 

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie potrebných informácií, stanovísk dotknutých orgánov a vyjadrení pre fázu predprojektovej prípravy stavby
 • zabezpečenie územného rozhodnutia
 • zabezpečenie stavebného povolenia
 • príprava dokumentácie a spolusúčinnosť pri výbere dodávateľa
 • príprava a zabezpečenie dokumentov , revíznych správ, prehlásenia o zhode, technické listy atď. ku kolaudácii stavby
 • stavebný dozor
 • autorský dozor
 • zabezpečenie realizácie interiérov
 • zabezpečenie porealizačného geodetického zameranie stavby
 • zabezpečenie povolení pre osadenie reklamného zariadenia

Portfolio

Kontakt

Máte otázky?

 

Môžete nám zavolať na tel. číslo 0907 960 714, alebo poslať email na adresu magdalenamizerakova@gmail.com alebo mitechsk@gmail.com.

 


Adresa

 

M. I. Tech spol. s. r. o.
Ing. arch. Magdaléna Mizeráková

Budovateľská 45 /budova STS/
080 01 Prešov