O ateliéri

Prvotná forma ateliéru sa datuje na rok 1990 – Ing. arch. Magdaléna Mizeráková – MAPIK / fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona/, z ktorej v roku 2000 vznikol ateliér M.I.TECH, spol. s. r. o. a v tejto podobe pracuje dodnes.

V priebehu architektonickej praxe sa vyprofiloval do spoločnosti, ktorá zabezpečuje komplexné architektonické a inžinierske služby v rámci pozemných stavieb, pokrývajúc všetky druhy a stupne predprojektovej i projektovej prípravy, ako i realizačnej a porealizačnej fázy výstavby stavieb.

V tvorbe ateliéru prevláda riešenie novostavieb i rekonštrukcií rodinných, bytových domov, občianskych stavieb a území kultúrneho, športovo-rekreačného, komerčného i administratívneho využitia.

Súčasťou poskytovaných služieb je riešenie interiérov existujúcich i novonavrhovaných stavieb od návrhu po realizáciu v rozsahu podľa požiadaviek investora, s tvorbou jedinečných dizajnových interiérových prvkov realizovaných overenými spolupracujúcimi realizačnými firmami.

V rámci služieb pre komerčných investorov poskytujeme tvorbu loga, redizajn loga, návrh reklamných zariadení od štúdie po jej realizáciu vrátane inžinierskej činnosti v priebehu schvaľovacieho procesu.

Služby

Predprojektová príprava stavby

 • príprava zámeru investora,
 • analýza dotknutého územia,
 • inžiniersko-investorská príprava územia so zabezpečením geologického prieskumu,radónového prieskumu,
 • topografické zameranie územia, ochranné pásma, rešerš plánovanej výstavby v okolí
 • koncepty a varianty riešenia územia,overovacie štúdie
 • predrokovania s dotknutými orgánmi podľa zložitosti stavby a územia/ochranné pásma,záujmy štátu, napojenie na dopravnú sieť, ústav pamiatkovej starostlivosti, posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie-EIA, …/

 

Projektová príprava stavby

 • dokumentácia na územné konanie
 • dokumentácia na stavebné povolenie
 • realizačná dokumentácia
 • dokumentácia na výber dodávateľa-tender
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby

 

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie potrebných informácií, stanovísk dotknutých orgánov a vyjadrení pre fázu predprojektovej prípravy stavby
 • zabezpečenie územného rozhodnutia
 • zabezpečenie stavebného povolenia
 • príprava dokumentácie a spolusúčinnosť pri výbere dodávateľa
 • príprava a zabezpečenie dokumentov , revíznych správ, prehlásenia o zhode, technické listy atď. ku kolaudácii stavby
 • stavebný dozor
 • autorský dozor
 • zabezpečenie realizácie interiérov
 • zabezpečenie porealizačného geodetického zameranie stavby
 • zabezpečenie povolení pre osadenie reklamného zariadenia

Portfolio

Kontakt

Máte otázky?

Môžete nám zavolať na tel. číslo 0907 960 714, alebo poslať email na adresu magdalenamizerakova@gmail.com alebo mitechsk@gmail.com.


Adresa firmy

M. I. Tech spol. s. r. o.
Ing. arch. Magdaléna Mizeráková

17. novembra 106
080 01 Prešov


Kontaktné miesta

Lesná 1623
908 45 Gbely

Budovateľská 45 (budova STS)
080 01 Prešov